Zorg

 

Volledig zorgpakket

Het team van Villa Pavia biedt het volledige pakket aan zorg, zoals dagelijkse lichaamsverzorging, begeleiding en in voorkomende gevallen het verstrekken van intensieve zorg. Het zorgteam bestaat uit deskundige en betrokken verzorgenden IG en verpleegkundigen die vanuit een dienstbare instelling zorg verlenen.
Villa Pavia werkt samen met huisartsen en fysiotherapeuten en doet in voorkomende gevallen een beroep op GZ-psychologen. Voor specifieke vragen kan de deskundigheid van overige disciplines worden aangevraagd door middel van consultatie. Het streven is om bewoners, ondanks toenemende zorg een thuis te bieden tot aan het levenseinde. Het gaat hierbij om de basiszorg, de geïndiceerde zorg en de eventuele aanvullende zorg.

Basiszorg

Onder de basiszorg wordt verstaan: de garantie dat het zorgteam voor de bewoners gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag aanwezig is om zo nodig of gewenst zorg te verlenen en veiligheid te bieden. Het gaat hierbij om niet geplande zorg (in tegenstelling tot de geïndiceerde, geplande zorg).

Geïndiceerde zorg

Afhankelijk van de indicatie bestaat deze zorg uit:

  • Wet Langdurige Zorg (WLZ = voorheen AWBZ) in de vorm van Zorg in Natura (ZIN), afhankelijk van de zorgbehoefte voor persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding.
  • Zorgverzekeringswet (ZvW), afhankelijk van de zorgbehoefte voor persoonlijke verzorging of verpleging.
  • WMO-zorg overeenkomstig afspraken met de Gemeente Zeist voor huishoudelijke verzorging en begeleiding.

Aanvullende zorg

Wanneer een bewoner in Villa Pavia komt wonen of logeren, gaan wij samen met hem of haar na of het op basis van de zorgbehoefte nodig is een CIZ-indicatie aan te vragen. Wij verzorgen dit dan tezamen met de bewoner zelf of een familielid.

Mocht een bewoner behoefte hebben aan meer zorg dan deze geïndiceerde zorg, dan kan ter aanvulling private zorg worden verleend.
Wij kunnen de bewoner en diens familie hierover nader informeren.

Voor de bewoners van Villa Pavia wordt een zorgplan opgesteld welke voortdurend wordt geëvalueerd en bijgesteld als zich veranderingen voordoen in de levensomstandigheden of gezondheidstoestand.

De Directeur Zorg coördineert de zorg en is behulpzaam bij het verzorgen van de zorgadministratie zodat deze aansluit bij de behoeften en de wensen.

We werken volgens de kwaliteitsnorm van Valuas Zorg B.V.


Neem contact met ons op