Onze Medewerkers


Kwaliteitskader verpleeghuiszorg


Personeelssamenstelling Valuas Zorggroep

Het nieuwe Kwaliteitskader verpleeghuiszorg is in januari 2017 vastgesteld. Zorgorganisaties en zorgverleners moeten dit nieuwe kwaliteitskader implementeren in hun eigen organisatie. De focus van het Kwaliteitskader ligt op ‘samen leren’ als basis voor kwaliteitsverbetering. Het kwaliteitskader beschrijft wat goede en doelmatige verpleeghuiszorg betekent en hoe de zorg in verpleeghuizen verbeterd kan worden. Het doel is drieledig:

  • Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van de zorg die door Valuas geboden wordt.
  • Het geeft aanbevelingen voor zorgverleners en zorgorganisaties om de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken.
  • Het vormt een kader voor extern toezicht door de inspectie en voor zorginkoop.

SaveSave

SaveSave

SaveSave

Personeelssamenstelling

Visie op personeelssamenstelling

Valuas is van mening dat zonder voldoende, bevoegd en bekwaam personeel geen kwalitatief verantwoorde zorg kan worden geleverd. De personeelssamenstelling van onze organisatie is geen statisch gegeven en de behoefte kan van dag tot dag verschillen. Het efficiënt omgaan met de benodigde en beschikbare zorgverleners vereist een proactief organiseren van een adequaat personeelsbestand dat voldoende zorgverleners omvat met het noodzakelijke aantal, vaardigheden en competenties.

Alleen zo kan tegemoet worden gekomen aan de wensen en behoeften van clienten waar wij zorg aan leveren. Valuas neemt hierbij de normen van het kwaliteitskader als uitgangspunt en heeft deze normen geïmplementeerd in haar personeelsbeleid. Hierdoor heeft Valuas aantoonbaar voldoende en gekwalificeerd personeel.

Personeelssamenstelling op locatie

Het zorgteam levert de afgesproken zorg en draagt er zorg voor dat het geheel aan zorgmomenten conform afspraak plaatsvindt. Voor vragen, bijzonderheden, signalen en veranderende zorgvragen kunnen zij contact opnemen met de verpleegkundige achterwacht of de locatiecoördinator. De locatiecoördinator is ‘de spin in het web’ als het gaat om de inhoud van de zorg.

Er is sprake van beperkte sturing van bovenaf. De zorgteams zijn zelf verantwoordelijk voor onder meer de planning, cliënt- en team overleggen, kwaliteit, als ook voor scholing en ontwikkeling. Verpleegkundigen worden zoveel als mogelijk ingezet op verpleegkundige taken.

Vrijwilligers worden naar competentie ingezet en worden daar, waar nodig en mogelijk, geschoold op de taken of de doelgroepen waarbij zij ingezet worden.

Daarnaast beschikt Valuas Zorg BV over een deskundig team van behandelaren die structureel en/of op vraag worden ingezet. De huisarts is daarbij de hoofdbehandelaar van de client, maar daarnaast hebben wij de mogelijk van inzet van een specialist ouderengeneeskunde en maakt Valuas door middel van samenwerkingsovereenkomsten gebruik van een behandelteam bestaande uit een psycholoog, diëtist, ergotherapeut, logopedist en een fysiotherapeut. Ook kan de cliënt een beroep doen op de geestelijk verzorger.

Profiel van de organisatie

Algemene identificatiegegevens
Naam verslag leggende organisatie Valuas Zorggroep
Adres Laan van Beek en Royen 45
Postcode 3701 AK
Plaats Zeist
Telefoonnummer 030 697 1351
E-mail info@valuaszorggroep.nl
Internet www.valuaszorggroep.nl

 

Kerngegevens Aantal/bedrag
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst op 1 juli 2017 46
Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 1 juli 2017 26,37
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 2016 €1.951.538,00
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare
kosten en omzet verzekeraars en WMO
€1.020.414,00
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten €931.124,00

 

Personeelssamenstelling 2017
(peildatum 1juli 2017)

Functie Aantal medewerkers (FTE)
Zorg niveau 2 3          (1,53Fte)
Zorg niveau 3 17        (10,69 Fte)
Zorg niveau 4 3          (1,22 Fte)
Zorg niveau 5(en wo) 3          (2,33 Fte)
Ondersteuning & Administratief 2          (0,77 Fte)
Facilitair & Service 13         (6,53Fte)
Management 3          (2,19 Fte)
Leerling 2          (1,11Fte)
Totaal 46        (26,37Fte)

 

Soort aanstelling (peildatum 1 juli 2017)
Aantal bepaalde tijd contracten 24
Aantal onbepaalde tijd contracten 22

 

Aantal (geregistreerde) vrijwilligers
Per 1 juli 2017 16

Personeelsinformatie 2016

Vacatures, exclusief leerlingen VIG en vakantiemedewerkers 2016
Totaal 15
Personeel met patiënt- c.q. cliëntgebonden functies 10

 

Verloop
Medewerkers in dienst 2016 17
Medewerkers uit dienst 2016 11

 

Verzuim 2016
Verzuimpercentage 4,73%

 

Personeelskostenratio
Personele kosten € 1.356.695,00
Totaal bedrijfsopbrengsten € 1.951.538,00
Ratio 70%